My Photo

« Meeting the big guys in Padova | Main | Red is a nice colour »

November 10, 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jacob Bengtsson

Sidder og overvejer, om vi ikke kan lave en arbejdsweekend, hvor vi smider en I-bjælke på tværs af garagen, så du kunne fjerne den pæl i midten...... men så igen er det jo nærmest blevet tradition, at sæsonen starter og slutter med, at du skubber bilen rundt om stolpen og pakker bilen frem eller væk!

Selv dine mest "primitive" videoer er værd at bruge tid på Per... Simpelt men fængslende!

God vinter - Vi ses til foråret.

Ultimostile

haha, tak for rosen, Jacob :)

jeg er nu meget glad for garagen som den er ...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)